Flyplass situasjonen

Oppdatert pr Januar 2023

Bergen Modellflyklubb har i dag ikke en tilrettelagt sted der vi kan utøve vår aktivitet. Etter at klubben mistet området på Stend, har vi ikke hatt noe permanent sted å være.

Litt historikk

Helt siden flyplassen på Stend ble stengt, har styret jobbet med å finne en ny lokalitet for klubben. Hele Bergen kommune er blitt saumfart, og man falt igjen ned på Kvamsdalen i Arna som det beste alternativet. Slik ser vi for oss at anlegget kan bli:

Politiske prosesser og fremdrift

De siste årene har vi vært i en prosess med Bergen kommune og å få lov til å etablere flyplass. Kommite for by- og miljøutvikling gav BMFK godkjennelse i møte av 16. april 2009, med enstemmig vedtag. Vi trodde at vi var i mål, men beslutiningen i Kommite for miljø- og byutvikling ble omgjort av Fylkesmannen i Horaland høsten 2009. Dette vedtaket kunne ikke ankes, og styret måtte igangsette et arbeid for å finne alternative muligheter for å “komme rundt” dette.

Neste mulighet har derfor vært å få lagt våre planer inn i kommunedelplanens arealdel som skulle rulleres i 2010. Kommunens arbeid med planen har blitt beydelig forsinket, og den skal opp til endelig politisk behandling 1. september 2011. Styret jobbet tett opp mot kommunale ledere og kommite for by- og miljøutvikling for å sikre at vårt “tiltak” skal bli prioritert i dennye planen. 

Styret i BMFK måtte i 2012 innse at vår plan desverre ikke ble lagt inni den kommunale planen. I møter med kommunen fremkom det at dersom ny flyplass skulle anlegges i Kvamsdalen så måtte det gjennomføres en reguleringsplansprosess. Denne prosessen vil ha til hensikt å få omregulert området til vårt formål. Desverre viser det seg at enslik prosess vil ta nærmere to år, og kanskje lengre. Kostnadene vil beløpe seg til langt over 250 000 kroner, uten at utfallet av prosessen er kjent.

Styret i klubben vil ikke bruke av klubbens oppsparte midler til en prosess der vi ikke vet utfallet. Klubbens midler som er avsatt til flyplassprosjekt er øremerket og låst gjennom årsmøtevedtak, der midlene skal gå til bygging/anlegging av ny flyplass.

Styret ser nå etter andre muligheter for finansiering av reguleringsplansprosessen, samt at styret også vil begynne prosessen med å vurdere andrealternativer.

Bergen 14. april 2015.

– Styret –

OPPTATERT INFORMASJON OM SAKEN pr. 11.01.2023

Klubbens styre får med jevne mellomrom spørsmål om det jobbes med å få anlagt modellflyplass i Bergen.

Dette er styrets svar;

Bergen Modellflyklubb hadde i mange år ambisjoner om å finne et nytt sted etter at vi ble kastet bort fra stripen vår på Stend.

Ivrige klubbmedlemmer har brukt dagevis på å lete etter egnede plasser til en modellflystripe og kjørt utallige kilometer etter å ha brukt mange timer på å granske kart over Bergen. Det ble også flydd småfly og gjort tilsvarende rekognoseringer fra luften. Klubben har lagt ned betydelige ressurser på å finne en plass å være.

Etter mye tidkrevende arbeid ble det funnet en plass i Kvamsdalen i Arna. Vi kontaktet grunneier, fikk avtale på plass og søkte om å få anlegge gresstripe. Politikerne i Bergen var positive, og løyve ble gitt. Det kom innsigelser fra naboer (700 m unna) som klaget til det som da var fylkesmannen i Hordaland. Her ble vedtaket omgjort. Dette vedtaket kunne heller ikke ankes. Så da stod vi på bar bakke. Dette var det eneste området vi har klart å finne.

I ettertid har vi fått på plass eget sikkerhetssystem i NLF – modellflyhåndboken, som du skal være kjent med. Her vil du se at det ligger retningslinjer for hvordan sikker flyging skal gjennomføres, noe som også påvirker utførelsen av en eventuell ny BMFK flyplass.
Dersom vi skal anlegge en ny flyplass må dette være i tråd med vårt sikkerhetssystem, samt at det må være en plass det klubben kan få på plass en avtale for minst 20 år frem i tid. Det betyr at vi må være i god avstand fra bebyggelse, og at stedet er egnet for mer enn mindre elektrofly. Ideelt bør man kunne fly noe større bensinfly i 2m klassen.

Spørsmålet styret ofte får er “Hva skjer?”.
Bergen kommune blir stadig tettere bebygget – noe som fører til at det kun blir vanskeligere å finne en plass å anlegge flyplass, med god avstand fra eksisterende og potensielle naboer. Kartleggingen som opp igjennom tiden er gjort har vært svært grundig – og med hensyn til nevnte utbygging, så blir det ikke enklere i tiden fremover.

Styret har over tid innsett at å anlegge en egen modellflyplass innenfor Bergen kommunes grenser fremstår som svært vanskelig, om ikke umulig Skal vi så få til noe, må vi til nabokommunene. Men, her står vi overfor utfordringen med reisevei. Vil et slik anlegg faktisk bli benyttet? Vi vet i dag at det er et fåtall av våre medlemmer som reiser til naboklubbens stripe for å fly…

Hvorfor er Bergen Modellflyklubb en “billig klubb” å være medlem i? Nettopp fordi vi ikke kan tilby våre medlemmer en modellflystripe. Naboklubben som har stripe har klubbkontingent som er 1000 kroner høyere enn de 200+ kronene du betaler i klubbkontingent til BMFK.
Dersom noen klarer å finne et sted som viser seg å være egnet, som vi kan utøve vår aktivitet – uten å være til sjenanse og det er utsikter for at vi kan være det i lang tid fremover vil styret vurdere dette. Klubben har øremerkede midler som er avsatt til formålet.

Spørsmålet som sittende styre, og foregående styrer ikke har kunnet besvare er: Hvor kan vi anlegge et slikt anlegg? Og om vi finner det, er klubbens medlemmer villig til å bruke tid og penger på å være med å realisere prosjektet, og følgelig måtte betale en betydelig høyere klubbkontingent enn det som er tilfelle nå?

For de av dere som har lest helt hit: Styret tar gjerne imot forslag, men før dere kommer med dem, ta en tur ut i terrenget selv og se om den plassen du kanskje har funnet på google maps faktisk tilfredsstiller sikker flyging med annet enn småfly av isopor, at vi har god tilgang med bil, og at vi ikke kommer i konflikt med andre interesser. Sjekk gjerne også hvem som er grunneier, og til hvilket formål området er regulert.

Avslutningsvis vil jeg invitere klubbens medlemmer til å bruke klubbens øverste organ; Årsmøtet til å få denne typen saker belyst. Neste Årsmøte finner sted 6. Februar 2024.

Modellflygerhilsen,
Ben-Erik Ness
Styreleder,
Bergen Modellflyklubb
benerik@start.no